Strona Pierwsza arrow O nas arrow Statut arrow Statut

Statut PDF Drukuj Email
Redaktor: Łukasz Siemiradzki   
15.04.2006.

Statut Koła Naukowego Studentów Filozofii


Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 


Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE.  

§ 1. Koło naukowe zwane dalej "Kołem" nosi nazwę "Koło Naukowe Studentów Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie", (w skrócie "KNSF"). Koło posiada graficzne oznaczenie, które jest używane w pismach i innych oświadczeniach Koła (logo).

§ 2. Siedzibą Koła jest Instytut Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5.

§ 3. Koło jest uczelnianą organizacją studencką wpisaną do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich UKSW, prowadzonego przez Rektora.

§ 4. Koło kontynuuje działalność zapoczątkowaną na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w roku 1967.

§ 5. Rada Instytutu Filozofii UKSW wyznacza na okres trzech lat Kuratora i Wicekuratora Koła spośród nauczycieli akademickich Instytutu Filozofii, w porozumieniu z Zarządem Koła. Zadaniem Kuratora i Wicekuratora jest nadzór nad działalnością Koła. 

Rozdział 2

CELE KOŁA, SPOSOBY DZIAŁANIA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA.

§ 6. Do celów Koła należy:

   1. wspomaganie kształcenia studentów UKSW;
   2. studiowanie problematyki filozoficznej;
   3. prowadzenie i popieranie działalności naukowej i kulturowej;                                     
   4. wspieranie studenckich badań naukowych.                                                                              

§ 7. Koło realizuje cele wymienione w § 6 poprzez:

   1. indywidualne i zbiorowe prace naukowe;
   2. organizowanie zebrań poświęconych problematyce filozoficznej;
   3. odczyty publiczne członków Koła lub zaproszonych gości, organizowane lub współorganizowane przez Koło;
   4. organizowanie spotkań o charakterze naukowym i integracyjnym;
   5. organizowanie wyjazdów na sympozja naukowe
   6. współpracę z innymi kołami naukowymi i instytucjami o podobnym charakterze w kraju i zagranicą.

§ 8. Działalność Koła jest finansowana z:

   1. składek członkowskich;
   2. dotacji uzyskanych od Uczelni;
   3. dotacji od innych organizacji pozauczelnianych, których działalność nie stoi w sprzeczności ze Statutem UKSW.

 

Rozdział 3

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW.

§ 9. Członkiem Koła może zostać każdy student UKSW.

§ 10. Do obowiązków członka Koła należą:

   1. aktywne uczestnictwo w działalności Koła;
   2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał Koła;
   3. płacenie składek członkowskich.

§ 11. Członkom Koła przysługują następujące uprawnienia:

   1. brania udziału w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu;
   2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Koła;
   3. udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Koło.                                

§ 12. Członków Koła przyjmuje Zarząd uchwałą, podejmowaną na podstawie podpisanej i przedłożonej Zarządowi deklaracji członkowskiej.                   

§ 13. Utrata członkowstwa następuje na skutek:

   1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu Koła na piśmie;
   2. skreślenia z listy członków przez Zarząd w wypadku nie brania udziału w pracach Koła przez dwa semestry roku akademickiego - z wyłączeniem urlopu dziekańskiego, choroby, wypadków losowych;
   3. utraty praw studenckich;
   4. decyzji Zarządu na skutek rażącego naruszenia statutu przez członka Koła.

Rozdział 4

WŁADZE KOŁA.

§ 14. Władzami Koła są:

   1. Walne Zgromadzenie;
   2. Zarząd;                                                                                                                                
   3. Komisja Rewizyjna.

§ 15. Walne Zgromadzenie jest władzą uchwałodawczą Koła. Do jego kompetencji należy:

   1. ustalanie rocznego planu działalności Koła;
   2. wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na okres jednego roku;
   3. uchwalanie zmian w Statucie;
   4. określanie wysokości składek członkowskich;                                               
   5. decyzja o rozwiązaniu Koła.                                                                                            

§ 16. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 17. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Prezesa Zarządu każdego roku w październiku.

§ 18. N adzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Zarządu:

   1. z własnej inicjatywy;                                                                                                              
   2. na skutek uchwały Zarządu;                                                                                         
   3. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
   4. na wniosek podpisany przynajmniej przez połowę liczby członków KNSF;         
   5. na wniosek Kuratora lub Wicekuratora Koła.                       

§ 19.

1. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia konieczna jest w pierwszym terminie obecność co najmniej połowy członków Koła. W drugim terminie Walne Zgromadzenie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych i odbywa się najpóźniej 14 dni od daty pierwszego Walnego Zgromadzenia.

2. Zarząd ogłasza Walne Zgromadzenie Koła najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem oraz informuje o tym Kuratora Koła.

§ 20. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów chyba, że przepisy statutu stanowią inaczej.

§ 21.

1. Zarząd Koła jest władzą wykonawczą Koła.

2. W skład Zarządu Koła wchodzą Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz Skarbnik.

3. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na okres jednego roku.

4. Odwołanie Zarządu przed upływem kadencji następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów członków Koła.

5. W razie odwołania Zarządu przed upływem kadencji Walne Zgromadzenie wybiera nowy Zarząd.

§ 22. Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy:

   1. kierowanie działalnością Koła;
   2. reprezentowanie Koła;                  
   3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;                                                 
   4. przyjmowanie nowych członków;
   5. gospodarowanie majątkiem Koła.                                                                                         

§ 23. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.

§ 24. Prowadzenie dokumentacji, korespondencji Koła i protokołowanie zebrań Walnego Zgromadzenia i Zarządu należą do obowiązków Sekretarza.

§ 25. Prowadzenie gospodarki finansowej oraz Księgi Rachunkowej Koła należy do Skarbnika.

§ 26. Zarząd pod koniec kadencji składa roczne sprawozdanie z działalności Koła przed Kuratorem i Walnym Zgromadzeniem.                                                                          

§ 27. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków. W przypadku równej ilości głosów - głos decydujący ma Prezes.                                    

§ 28. Oświadczenia woli w imieniu Koła składają łącznie Prezes i Sekretarz.

§ 29. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji funkcję jego przejmuje Wiceprezes. W razie ustąpienia przynajmniej dwóch członków Zarządu, pozostali członkowie Zarządu zobowiązani są w ciągu dwóch tygodni zwołać Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Zarządu.

§ 30.

1. Komisja Rewizyjna stanowi organ kontrolny Koła.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Przewodniczący i dwóch członków, wybierani przez Walne Zgromadzenie. Żaden z członków Komisji Rewizyjnej nie może należeć do innych władz KNSF.przed

3. Komisja Rewizyjna ma obowiązek przynajmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę, najpóźniej na 14 dni Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

4. W razie ustąpienia jednego z członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, jej pozostali członkowie wybierają nowego członka. Przy wyborze konieczna jest jednomyślność.

§ 31. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należą:

   1. rewizja rachunkowości i majątku KNSF;
   2. kontrola zgodności działań Zarządu ze Statutem;
   3. przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli;
   4. branie udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 32. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy pełnym składzie, a jednomyślnie przy obecności dwóch członków. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.

§ 33. W razie wykrycia nadużyć Komisja Rewizyjna winna zawiadomić o tym natychmiast Kuratora Koła i zażądać zawieszenia w urzędowaniu winnych członków Zarządu.

§ 34. Zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej są protokołowane. Protokół zebrania zawiera:

   1. datę zwołania;
   2. spis imienny wszystkich obecnych;
   3. porządek obrad;
   4. uchwały.
 

Rozdział 5

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KOŁA.

§ 35.

1. Wnioski o zmianę statutu winny być zgłoszone na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem na ręce Prezesa na piśmie.

2. Zmiany Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.

3. Statut i uchwalane w nim zmiany zatwierdza Rada Instytutu Filozofii UKSW.

4. Statut i uchwalane w nim zmiany wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Rektora UKSW ich zgodności z przepisami ustawowymi i statutem Uczelni.

§ 36. O rozwiązaniu Koła decyduje Walne Zgromadzenie na tych samych zasadach, co przy zmianie Statutu.

§ 37. W przypadku rozwiązania Koła uchwałą Walnego Zgromadzenia majątek Koła przechodzi na własność UKSW, a dokumentacja zostaje przekazana do dyspozycji Kuratora.

Zmieniony ( 27.04.2006. )
 

Strona Pierwsza
Aktualności
Dyskusyjny Klub Filmowy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nasze teksty
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt
O nas
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ciekawe strony